Trad II XL Flow Neck – O

Material: Swiss German Stainless Finish: Pro Platinum Face Mill: Tuna Shaft: True Temper Bell Offset/ 1/2 shaft Lie & Loft: 70 & 3